Информация

Общи условия за ползване на услугата 'Резервация на билети' и 'Покупка на билети' – СЪС multinet карта

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
· назад

Интернет е виртуално пространство, образувано от отделни компютри, свързани помежду си в система на свободен достъп посредством утвърдените международни мрежи за пренос на данни.

Плащане чрез Интернет е плащане на стоки и услуги, при което като среда за обмен на необходимите за извършване на плащането данни, се използва мрежата Интернет.

Достъпът до системата на Оператора е възможен и през други комуникационни и технологични устройства, свързани посредством Интернет /мобилни устройства, телевизор, киоск и др./.

Интернет Информационна система (билинг система) МУЛТИНЕТ е система за пренос на информация в WEB пространството за предлагани услуги както и за съхранение на данни за статута на плащанията на всяка заявка поотделно. Тя излъчва в своя WEB страница/и/ информация, публикувана директно от търговеца, предлагащ събития и услуги, както и възможност за интернет резервации и разплащания единствено и само към търговци, регистрирани в системата на оператора.

WEB пространство е виртуално пространство в Интернет, съдържащо информация в различни формати. Всяко WEB пространство съдържа една или няколко WEB страници, свързани помежду си посредством хипертекстови връзки.

Оператор (''ММТ.БГ'' ООД) – юридическо лице, което регистрира търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания (покупка и продажба на билети) в Интернет посредством МУЛТИНЕТ КАРТА и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него технология за това.

БОРИКА е дружество, което /съгласно Наредба 16 на БНБ за плащанията с банкови карти/ е национален оператор на плащанията с местни банкови карти и обслужваща организация (Processor Company) за плащания с международни банкови карти на EUROPAY International / MasterCard, VISA International и на AmericanExpress.

/Виртуален/ ПОС е начин за плащане на стоки и/или услуги, предлагани от Търговеца с използване на банкова карта чрез Интернет.

ПИНперсонален идентификационен номер - е цифрова парола, която картопритежателят получава по определена процедура от БОРИКА и която се въвежда от него само на специализирани устройства (банкомат и ПОС-терминал). ПИН НЕ СЕ ВЪВЕЖДА В ИНТЕРНЕТ. Клиентът следва да съобщи в своята банка или в БОРИКА за всяка WEB страница, на която са му поискали да въведе своя ПИН.

МУЛТИНЕТ Кредит - носител на информация за захранване на МУЛТИНЕТ картовата сметка на абоната. С наличността по картовата сметка могат да се закупуват билети, предмети или услуги.

МУЛТИНЕТ Картова сметка – виртуално място с ограничен достъп за съхранение на информацията за суми, преведени посредством Интернет чрез МУЛТИНЕТ Кредит или картовите оператори БОРИКА, ePay, TransCard, които суми се считат и дебитират под формата на предплатена услуга. В сметката са налични и подробни извлечения за наличности, движение и разходи.

Парола - средство за идентификация на потребителя в рамките на системата МУЛТИНЕТ, уникално за всеки потребител.

Търговец е лице, което е страна по Договор с Оператора за продажба на билети и приемане на плащания чрез системата МУЛТИНЕТ.

Уточнение:
Операторът си запазва правото да присъединява или изключва Търговци от системата МУЛТИНЕТ, съгласно своята фирмена политика и пазарни интереси.
Актуалния списък на Търговците е достъпен на страницата с партньори.


Клиент (МУЛТИНЕТ ЧЛЕН) е лице, използващо услугите на Оператора посредством системата МУЛТИНЕТ чрез нейния инструмент за авторизация: ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА, което желае да закупува стоки и/или услуги от търговци чрез Интернет и което е предоставило на базата на договор с Оператора необходимите права и данни от негово име да се извършват онлайн авторизация и плащания на стоки и услуги чрез Интернет.

МУЛТИНЕТ ЧЛЕН - притежател на МУЛТИНЕТ Картова сметка – за такъв се приема всеки преносител на валидна ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА, чиито права за достъп и опериране в системата не са преустановени поради изтекъл период на валидност или нарушение на Общите условия, с които е длъжен да се запознае преди или по време на валидността на регистрацията си. Непознаването на клаузите на общите условия по никакъв начин не го освобождава от отговорността и последиците, които произтичат от прилагането им или неизпълнението им.

Годишна МУЛТИНЕТ КАРТА – пластична карта с магнитен носител, която не е банкова и е носител на Уникален номер - МУЛТИНЕТ код. МУЛТИНЕТ кодът е ключ за достъп до интерактивните скици за продажба на места. Тя е системна карта и е дебитна за системата МУЛТИНЕТ. Издава се от Оператора. Всяка карта е уникална и не може да има две еднакви. Тя служи за идентификация на Клиента пред системата МУЛТИНЕТ, Търговците, включени в системата и Оператора. Посредством нея могат да бъдат извършвани плащания в системата към търговци, които са в договорни отношения с Оператора на принципа на дебит от МУЛТИНЕТ Картовата сметка. Таксата за нея се заплаща на годишна база и всички транзакции в периода на валидността й са безплатни за клиента по отношение на Оператора. С нея се ползват различни преференции при Търговците на Оператора.

Уточнение:
За отделни или всички представления организаторите на събитията или Операторът си запазват правото за репертоарни и ценови промени, както и да предоставят или отказват да предоставят отстъпки или да наставят допълнителни такси за онлайн покупка. Във всеки един от случаите: остъпката, липсата на отстъпка или таксата се показва като съобщение над интерактивната скица за конкретното събитие.

МУЛТИНЕТ КОД (Уникален НОМЕР) на ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА – осемнадесетцифрен номер, видимо и трайно отпечатан върху всяка МУЛТИНЕТ карта. Той се ползва за потребителско име на клиента при влизането му в системата и е със силата на електронен подпис за всяко извършено действие с номер на карта в комбинация с вярната клиентска парола.

Валидност на ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА
– цифрова комбинация, видимо и трайно отпечатана върху всяка МУЛТИНЕТ карта в полето VALID. Периодът на валидност на всяка карта се счита за период на членство и абонамент и е равен на дванадесет месеца, включително месеца на издаването й.

Цена на ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА – 20.00 BGN.


УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ в cистемата МУЛТИНЕТ
· назад

 • Клиентът има право да извършва плащания след като влезе в системата чрез въвеждане на име и парола.
 • Ако абонат въведе неправилно един или двата параметъра повече от 5 пъти, достъпът му се блокира автоматично. Oператорът счита този акт за злоумишлено действие и си запазва правото да прекрати валидността на картата едностранно и без писмено предизвестие.
 • Клиентът може да въвежда повече от един МУЛТИНЕТ Кредит или суми посредством картовите оператори и да управлява сметката си по свое усмотрение, без с това да вреди на друго лице.
 • Клиентът има право да получава актуална информация за регистрирани кредити, за въведени плащания и за история на всички плащания след влизането му с име и парола в системата МУЛТИНЕТ.
 • Наличността по годишна МУЛТИНЕТ карта се третира като предплатена услуга и неизползвана наличност не се връща обратно.
 • Закупен чрез системата билет за представление не се връща. В случай, че представлението се провали по вина на организатора, то билетът се презаверява на каса в тридневен срок за пренасочване датата му на валидност.
 • Операторът не носи отговорност и не възстановява пари за откраднат, изгубен или повреден от клиент преди регистрирането му в системата МУЛТИНЕТ Кредит.
 • В случай на открадната, изгубена или повредена годишна МУЛТИНЕТ карта, Операторът ще я преиздаде срещу заплащане на таксата за преиздаване, която се равнява на най-малко 50% от стойността, равна на еднократната такса за издаването й.
 • Всяко плащане става след изричното потвърждаване на съгласие с Общите условия за ползване на услугите, предоставени от Оператора и не може в следващ момент Клиентът да оспорва познаването им.
 • Операторът гарантира, че при наличие на нареждане на клиента, потвърдено с вярна парола и наличие на достатъчна наличност по МУЛТИНЕТ картовата сметка на клиента, ще осигури предаването на информацията, необходима за извършване на плащане:
 1. от клиента по сметката на търговеца, което ще даде възможност на клиента да може да получи заявената стока или услуга преди търговецът реално да получи плащането за тях;
 2. от клиента по сметката на трети лица, които са страна по Договор с Оператора за приемане на плащания в Интернет чрез системата МУЛТИНЕТ.
 • Клиентът трябва да се регистрира и захрани своята годишна МУЛТИНЕТ карта (в периода на нейната валидност) при Оператора, съгласно описаните по-долу изисквания, за да има възможност да извършва плащания в Интернет чрез системата МУЛТИНЕТ, като Операторът гарантира, че никаква информация за клиента и за неговата годишна МУЛТИНЕТ карта няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.
 • Чрез паролата, клиентът удостоверява извършеното плащане и не може в следващ момент да го оспорва.
 • Клиентът декларира, че не следва да предоставя паролата за достъп до системата на трети лица, както и че следва да взема подходящи мерки за ограничаване достъпа на трети лица до същата. В случай, че има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, Клиентът следва незабавно да уведоми по телефона multinet картовия център за незабавно блокиране на МУЛТИНЕТ картовата сметка или да подмени старата парола с нова.
 • Клиентът е съгласен, че при забравена парола следва да уведоми по телефона multinet картовия център, за да му бъде издадена служебна такава след потвърждаване на самоличността и доказване на собствеността върху годишна МУЛТИНЕТ карта, която служебна парола клиентът е длъжен да замени незабавно с нова, без да я съобщава на трети лица.
 • Клиентът декларира, че в случай, че оторизира трети лица с възможност за достъп до системата, той се съгласява, че порталът предоставя на тези трети лица възможности за опериране със системата, аналогични на самия клиент /който се е регистрирал в системата/, включително правото да оторизират от своя страна други лица.
 • Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в случай че клиентът предостави своето име (Уникален номер на годишна МУЛТИНЕТ карта) и парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало. Операторът не носи отговорност в случаите, когато от името и за сметка на клиента бъде извършено плащане чрез кражба на паролата му.
 • Операторът не носи отговорност и в случаи когато:
 1. е на лице прекъсване или влошаването на качеството на услугите, което се дължи на периодични или инцидентни тестове, планирани или необходими, провеждани от БОРИКА;
 2. е на лице прекъсване или влошаването на качеството на услугите, което се дължи на повреда или неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване и свързани с него съоръжения, осигурени от Клиента, повреди в линиите или поради действие или бездействие на трети страни, включително и тези на БТК или местни Интернет доставчици и услугите, предоставяни от тях;
 3. е на лице прекъсване или влошаване на качеството на услугите, което се дължи на спиране на електрическото захранване в регионалната или националната електрическа мрежа;
 4. клиентът е просрочил дължими плащания към оператора или е с невалидна (с изтекъл срок) годишна МУЛТИНЕТ карта. В този случай Операторът не носи отговорност за неизвършване на услугите до издължаване на сумите или подновяване на абонамента (замяна на старата МУЛТИНЕТ карта с нова или покриване на новообразуваните задължения по членство и абонамент);
 5. във всички случаи Операторът не отговаря за вреди, причинени на клиента, пряко или косвено, от ползвания от последния софтуер, с изключение на софтуера на Оператора и не отговаря за вреди, причинени от неправомерно използвани банкови карти съгласно Наредба 16 за електронните платежни инструменти, както и за вреди, причинени от вируси и/или хакерски атаки;
 6. е налице репертоарна или ценова промяна от страна и по преценка на Търговеца;
 7. е на лице прекратяване на договора с Търговец или Банка, поради което не може да се осъществи определено плащане или доставяне на услуга.
 • Клиентът може да захранва МУЛТИНЕТ картовата си сметка чрез МУЛТИНЕТ Кредит, банкови карти или други платежни инструменти, които са достъпни за използване чрез предлаганите от оператора услуги. Банките-издатели и видовете карти, които могат да се ползват за плащания в Интернет са посочени в списъците на картовите оператори: БОРИКА, ePay, Transcard.
 • За неосъществени плащания по вина на Оператора, последният заплаща лихва за забава за срока, през който е забавено плащането. Последният дължи възстановяване на сумите по МУЛТИНЕТ картовата сметка на клиента.

 

ДЕКЛАРАЦИИ
· назад

 • Клиентът декларира, че съзнава, че предоставяната от Оператора услуга може да има недостатъци, които са извън волята и възможностите на Оператора.
 • Предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Клиентът декларира, че всички данни, които предоставя на Оператора, са предоставени с изричното му съгласие и той дава съгласието си всичките негови лични данни или част от тях, по преценка единствено на Оператора, да бъдат съхранявани за срок, за който прецени, че е необходимо. Клиентът декларира съгласието си Операторът да използва по своя преценка информация, съдържаща се в личните му данни, включително за статистическа информация, без право да ги предоставя на трети лица. Ограничението не се прилага доколкото предоставянето е необходимо за осъществяване на услугите, осигурявани от системата. Клиентът заявява, че носи отговорност и гарантира достоверността на всички данни, вписани от него при регистрацията, като се задължава да актуализира незабавно промени, които са настъпили в регистрираните данни. Клиентът е уведомен, че Операторът има право да осъществява последващ контрол и при установяване на несъответствия, има право незабавно да заличи достъпа му до системата.
 • Клиентът е уведомен, че Операторът не носи отговорност, в случай че търговец или трето лице - получател на плащане, което е инициирано чрез системата на Оператора - откаже съответното плащане.
 • Клиентът декларира, че е съгласен да бъде уведомяван от Оператора във връзка с предоставяните от последния услуги чрез SMS, e-mail и други.


ДОГОВОР
· назад

С регистрацията си в страницата на Оператора, клиентът декларира, че се е запознал и приема общите условия на Оператора, изложени по-горе и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора в страницата му www.bgbileti.com (и всички нейни поддомейни - www.XXX.bgbileti.com). От момента на регистрацията се счита, че между страните (Оператора и клиента) съществува правно валиден договор, към който се прилагат горепосочените общи условия.

Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Операторът може да променя общите условия по договора. Промяната влиза в сила 10 /десет/ дни след публикуването й в страницата на Оператора в Интернет. При промяна, Операторът се задължава на видно място в главната си страница да публикува съобщение, че има промяна на договора. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора в срок до 10 /десет/ дни след публикуване на промяната в страницата на Оператора се счита, че приема съответните промени.
Операторът си запазва правото на едностранно прекратяване на договора от своя страна, без да е длъжен да уведомява за това Клиента в случаите, когато е налице злонамерено действие спрямо Търговец или Оператора, в нарушение на една или повече клаузи от Общи условия или Договора.

Клиентът си запазва правото на едностранно прекратяване на договора от своя страна, без да е длъжен да уведомява за това Оператора в случаите, когато е налице промяна на на една или повече клаузи от Общи условия или Договора, които са неприемливи за него.

РЕГИСТРАЦИЯ
· назад

Изискваната в системата регистрационна информация служи за идентификация на клиента в правния мир. При възникнал спор, клиентът няма да може да докаже своята идентичност ако въведените в системата регистрационни данни не отговарят точно на представени от него официални документи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА годишна МУЛТИНЕТ карта:
· назад

 • Годишната МУЛТИНЕТ карти е лична и не е желателно да се преотстъпва!
 • Не поставяйте ПЛАСТИЧНАТА (годишната) МУЛТИНЕТ КАРТА в магнитни устройства или в близост до монитор или телевизор. Това може да повреди Вашата карта и да я направи неизползваема.
 • При повреда, кражба или загуба на годишна МУЛТИНЕТ карта следва в срок от 24 часа да уведомите multinet card центъра на тел.: 02/ 944 03 21, gsm : 0889 108 770, за да бъде блокирана картовата сметка и да заявите преиздаване.
 • В случай на преиздаване на карта, Вие се задължавате да промените своята парола. В противен случай Операторът не носи отговорност за сигурността на картовата Ви сметка.
 • След изтичане валидността годишната МУЛТИНЕТ карта, наличността, оставаща в картовата Ви сметка остава налична, но не се връща. За да продължите да я използвате, необходимо е да се обадите в multinet картовия център за издаване на нова карта с нов срок на валидност и да заплатите комплексната такса за членство за използване на системата МУЛТИНЕТ.
 • При закупуване и първоначална регистрация на годишна МУЛТИНЕТ карта, сметката Ви е празна, за да я заредите трябва да закупите МУЛТИНЕТ Кредит или да преведете суми посредством картовите оператори: БОРИКА, ePay, Transcard.
 • МУЛТИНЕТ Кредит можете да закупите в обектите, за които важи МУЛТИНЕТ или от дилърите на Оператора.
 • МУЛТИНЕТ Кредит са с номинал равен на наличността, с която можете да разполагате за разплащане под формата на предплатена услуга.
 • Можете да заплатите само услуги за обектите, които са отбелязани в рекламното приложение на ГОДИШНАТА МУЛТИНЕТ КАРТА и на www.bgbileti.com. За повече информация тел.: 02/ 944 03 21, gsm : 0889 108 770.
 • Когато сте извършили Онлайн плащане, представете своята МУЛТИНЕТ карта на служителите на обекта, чиято услуга ползвате, за да се верифицира плащането и да получите билета, стоката или услугата.
 • Можете да получите своята МУЛТИНЕТ КАРТА единствено от дилърите на ММТ.БГ или след валидна регистрация в страницата на оператора - www.bgbileti.com за доставка по куриер с наложен платеж, за сметка на клиента.
 • Можете да получите своята годишна МУЛТИНЕТ карта по установения ред и съгласно указанията и клаузите на Общите условия на Оператора.


ТАКСИ И КОМИСИОННИ НА ОПЕРАТОРА

 • Таксата за издаване на ГОДИШНА МУЛТИНЕТ КАРТА и едногодишно членство за използване на системата МУЛТИНЕТ е 20.00 BGN.
 • Всички финансови транзакции /с изключение на евентуално дължимо възнаграждение за определени услуги съгласно гореуказаното/ в системата МУЛТИНЕТ, са напълно безплатни за клиента по отношение на Оператора. Банковата карта на клиента се задължава само със сумата заявена от него, за захранване на МУЛТИНЕТ картова сметка. МУЛТИНЕТ картова сметка се задължава само със сумата на сделката между клиента и търговеца. Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като определя това в своята тарифа.

·  назад

Предстоящите най-скоро събития
18-01-2022 14:15 КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ Благоевград
18-01-2022 16:15 СПАЙДЪР-МЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D Благоевград
18-01-2022 19:00 КЪРВАВА СВАТБА Варна
18-01-2022 19:15 ПИСЪК Благоевград
18-01-2022 21:30 KING'S MAN: ПЪРВА МИСИЯ Благоевград
19-01-2022 00:05 СПАЙДЪР-МЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D Благоевград
19-01-2022 14:30 ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 3D Благоевград
19-01-2022 16:45 ПИСЪК Благоевград
19-01-2022 19:00 МУЛАН ПРИНЦЕСАТА ВОИН Благоевград
19-01-2022 19:00 КЪРВАВА СВАТБА Варна
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт